NASZE DZIECI

Strona prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych "Ożarowska"  

   

  MENU :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Strona główna

 Aktualności

 BOSK

 WandaFonds

 Mózgowe porażenie dziecięce 

 Prawo dla niepełnosprawnych 

 Wolontariat

 Pedagogika

 Pomoc społeczna/Praca socjalna
 Dla dzieci
 Zainteresowania

 Księga Gości

 Najczęściej zadawane pytania

 Producenci sprzętu

 Linki

 Kontakt

 Czytelnicy piszą

 Stowarzyszenie rodziców

 Nasi redaktorzy

 Druki do pobrania

 

 

 

ULGA REHABILITACYJNA ZA 2007r.

 

Ulga rehabilitacyjna jest przewidziana wyłącznie dla osób niepełnosprawnych oraz podatników, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, jeżeli w roku podatkowym dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 9120 zł (w całym 2007r.).

Warunkiem do odliczenia wydatków rehabilitacyjnych, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu (przez organy orzekające) do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym i lekkim) lub odpowiednio do I, II i III grupy inwalidzkiej lub

 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub

 • przyznającej rentę szkoleniową albo

 • w przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat - orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności.

Ulga rehabilitacyjna dotyczy wydatków na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Utrzymanie osoby niepełnosprawnej oznacza, że podatnik zapewnia jej środki do życia. Zasady odliczania dotyczą wszystkich wydatków rehabilitacyjnych tzn:

 • wydatków podlegających odliczeniom limitowym,

 • wydatków nie objętych żadnymi limitami (cała wydana kwota na określony cel może być odliczona od dochodu).

Wydatki podlegające odliczeniom limitowym:

 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego ma utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w kwocie 2289zł (US może domagać się przedstawienia dokumentów poświadczających korzystanie z zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych),

 • zakup leków w wysokości stanowiącej nadwyżkę ponad 100 zł miesięcznie (musimy posiadać wydaną przez aptekę fakturę o zakupie leków i pisemne zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności stosowania konkretnych leków).

Wydatki nie objęte żadnymi limitami:

 • adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. (oprzyrządowanie, montaż bagażnika na wózek, zabezpieczenie progów samochodu przed zniszczeniem przez wózek),

 • zakup i naprawa indywidualnego sprzętu i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (wózki i części do nich, opony, kule, protezy, obuwie ortopedyczne, aparaty słuchowe, okulary, laski, rotor, materace i poduszki przeciwodleżynowe, itp.,

 • zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,

 • wydatki na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego na turnus rehabilitacyjno-usprawniający, leczenie sanatoryjne, rehabilitacyjno-szkoleniowe,

osoby zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawne do lat 16 (należy zachować bilety!) i osoby niepełnosprawnej na konieczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - karetką sanitarną.

Wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczyć, jeżeli nie były finansowane ze środków PFRON, NFZ, zakładowego funduszu rehabilitacji, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zwrócono ich podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo finansowane z tych źródeł, odlicza się różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowania. Odliczamy tylko te wydatki, które sami pokryliśmy.

Ulgi rehabilitacyjne podlegają odliczeniu określonych kwot od dochodu. Zasady i warunki uprawniające do takich odliczeń określają przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznym (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), czyli tzw. ustawa o PIT.

W w/w informacjach nie ujęto osób niewidomych i głuchych. 

Z dodatkowymi informacjami można zapoznać się na stronach internetowych:

Ministerstwa Finansów  www.mf.gov.pl

Izby Skarbowej w Warszawie www.izba-skarbowa.waw.pl.